НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Придобиването и разпореждането с недвижими имоти може да се окаже дълъг и сложен процес. "ЛТА Консултинг" ООД се стреми да консултира клиентите си относно възможните усложнения, които биха могли да възникнат, както и да даде адекватни и ефикасни решения на база натрупания опит в различни по мащаб сделки с недвижими имоти.

Стремим се да обхванем и разрешим всички правни и данъчни въпроси, които са непосредствено свързани с изпълнението на инвестиционни проекти в тази сфера (от изготвянето на правен анализ на структурата на сделката до описание на данъчните и финансови аспекти на проекта).

"ЛТА Консултинг" ООД предоставя комплексно правно обслужване при придобиване и отчуждаване на вещни права – покупко-продажба, учредяване на право на строеж срещу обезщетение, прехвърляне на собственост срещу издръжка и гледане, дарение, учредяване и запазване на право на ползване, учредяване на право на надстрояване и пристрояване, сервитути, придобиване по давност и др. Оказваме пълно съдействие при придобиването на недвижими имоти в България, както и при последващото изпълнение на инвестиционни проекти.

Сред услугите, които предоставяме на нашите клиенти, са:

 • правни  консултации при сделки за придобиване на имоти или ограничени вещни права върху имоти - частна, държавна и общинска собственост;
 • правни консултации и съдействие в процесите на кредитиране на инвестицията в недвижим имот от страна на банка или друга финансова институция, както и в случаи на предоставяне на заеми между физически и  юридически лица;
 • съдействие при управление на етажна собственост – избор на управителни органи, регистрация на етажната собственост, консултации при осъществяване на управлениет;
 • консултации и посредничество при разпределение на ползването на недвижими имоти, при спорове относно правото на собственост на недвижими имоти и нарушено владение.

"ЛТА Консултинг" ООД е натрупало богат опит в консултиране на проекти по придобиването на парцели за строителни цели, изпълнението на проекти по сключени предварителни договори за покупко-продажба. Целта ни е да осигурим възможно най-голяма сигурност и ефективност в процеса на придобиване и отчуждаване на недвижими имоти.

 СТРОИТЕЛСТВО

Екипът ни консултира клиентите си по различни видове договори, свързани с изпълнението на строителния процес, като договори за проектиране, „EPC” договори (договор за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация), договори за строителен надзор и прочие.

Сред услугите, които предоставяме на нашите клиенти, са:

 • правно съдействие във всички етапи на строителния процес;
 • консултации и съдействие, участие в срещи и преговори за уреждане на взаимоотношенията между участниците в строителния процес;
 • консултации относно договори, необходими за реализацията и организацията на строителния процес - за проектиране, строителство, авторски надзор и/или строителен надзор и др.;
 • договори FIDIC;
 • дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на различните участници в процеса на строителство;
 • съдействие при определяне на приложимите изисквания към вида строеж и ангажираните в строителството лица;
 • съблюдаване на специфичните изисквания на Закона за устройство на територията.

Съвместната ни работа със строители, инженери, дизайнери и други експерти ни помога да предоставим първокласна и ефективна правна помощ.

"ЛТА Консултинг" ООД ще отговори на Вашите нужди и при консултирането относно правните аспекти на изграждането и въвеждането в експлоатация на електроцентрали; изграждането на вятърни електроцентрали, фотоволтаици, газ и биогаз проекти, изграждането на бизнес и търговски центрове, сгради и жилищни паркове.