КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Една от основните области, в която дружеството ни се е специализирало в предоставянето на консултации на своите български и чуждестранни клиенти е корпоративното право. Натрупаният солиден практически опит във връзка с бизнес планирането и разширяването на търговска дейност на клиентите ни дава обширен поглед върху възможностите за развитие на Вашия бизнес.

"ЛТА Консултинг" ООД оказва активно съдействие във връзка с планирането и структурирането на инвестиционните намерения на клиентите си, като предлага най-подходящите правни форми за организация на бизнеса с цел ефективност на управлението и данъчното планиране.

Част от нашите услуги се изразяват в:

 • Анализ и структуриране на инвестиционните намерения на нашите клиенти и предложения за най-ефективна правна форма на дейност с оглед управленската структура и данъчните аспекти;
 • Търговски регистрации;
 • Структуриране и преструктуриране на отношенията между акционери/съдружници (включително последващи прехвърляния на дялове/акции), както и на отношенията между съдружниците и дружеството
 • Съвети по отношение документооборота във и извън фирмата и необходимата документация;
 • Свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците/акционерите;
 • Промени в структурата на капитала (увеличаване и намаляване на капитала, непарични вноски под формата на движими и недвижими вещи, вземания, капитализация на паричните вноски, прехвърляне на предприятия или част от тях);
 • Консултации и водене на фирменото счетоводство;
 • Представителство пред държавни, данъчни, митнически и други органи;
 • Преговори за сключване на договори за концесия или издаване на лицензи;
 • Защита на вашата търговска марка и др.;
 • Консултиране на дружества – кредитори относно реализиране на обезпечения;
 • Консултиране на дружества във връзка с обезпечаване на техните вземания, в качеството им на кредитори;
 • Представителство на кредитори, участващи в производства по несъстоятелност.

Опитът ни обхваща и учредяването на клонове и представителства на чуждестранни компании, както и консултации във връзка с учредяването и развитието дейността на юридически лица с нестопанска цел в частна или обществена полза.