КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Една от основните области, в които нашата компания специализира е корпоративното право. Натрупаният солиден практически опит в бизнес планирането, управлението на бизнес процесите и структурирането на инвестиции спомага разширяването на търговската дейност на нашите клиенти.

"ЛТА Консултинг" ООД активно участва в планирането и структурирането на инвестиционните намерения на нашите клиенти, като предлага най-удобните правни форми на бизнес организацията за ефективност на управлението на дружествата и данъчното планиране.

Някои от услугите, които предлагаме в тази област, включват:

 

 • Регистрация на търговски дружества.
 • Съдействие при стартирането на дейността на нашите клиенти, включително, но не само покупка/ наем на офис помещения или индустриални обекти; набиране на персонал; съдействие при снабдяването с изискваните от закона за съответната дейност разрешителни, лицензи, сертификати, данъчни регистрации и др.
 • Съвети по отношение документооборота във и извън фирмата и изготвяне на необходимата документация (правилници за вътрешен трудов ред; правила и практики за работа в организацията; вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, съгласно изискванията на ЗМИП; вътрешни правила за ефективно прилагане на единните европейски нормативни изисквания относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, документи по трансферно ценообразуване и др.).
 • Структуриране и преструктуриране на отношенията между акционери/съдружници (включително последващи прехвърляния на дялове/акции), както и на отношенията между акционерите/съдружниците и дружеството.
 • Свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците/акционерите. Анализ и структуриране на инвестиционните намерения на нашите клиенти и предложения за най-ефективна правна форма на дейност с оглед управленската структура и данъчните аспекти.
 • Преобразуване, включително сливане, вливане, разделяне, отделяне, промени в правната форма на търговските дружества, както и разпределение на активите в зависимост от целите на нашите клиенти. Екипът ни притежава опит, включително и в преобразуването на търговски дружества със седалища в различни страни от Европейския съюз.
 • Представителство на нашите клиенти при сделки по придобивания (M&A сделки), в т.ч. водене на преговори, изготвяне на правни и финансови анализи, изготвяне на оценка на предприятието, правни и данъчни консултации във връзка със сделките.по придобиване, изготвяне на съответните документи.
 • Промени в структурата на капитала (увеличаване и намаляване на капитала, непарични вноски под формата на движими и недвижими вещи, вземания, капитализация на паричните вноски, прехвърляне на предприятия или част от тях).
 • Представителство при сключване на всички видове договори и търговски сделки, в т.ч. водене на преговори, правни и данъчни консултации във връзка със сключването, обезпечаването, изпълнението и неизпълнението на договорните отношения, прекратяването, развалянето и унищожаването на договорите, изготвяне на съответните документи.
 • Представителство пред трети лица, държавни, данъчни, митнически и други органи.
 • Учредяване на клонове и представителства на чуждестранни компании, както и консултации във връзка с учредяването и развитието дейността на юридически лица с нестопанска цел в частна или обществена полза.