Счетоводни услуги

"ЛТА Консултинг" ООД предлага текущо счетоводно обслужване в съответствие с разпоредбите на НСФОМСП и МСС, спазвайки изискванията на българското и европейското законодателство.

Ние ще се погрижим за пълно и коректно счетоводно отразяване на дейността ви, ще улесним комуникацията с данъчната администрация и държавните институции. Можем да осигурим бързи и ефективни решения по данъчни и финансово-счетоводни казуси и да защитим интересите ви пред данъчната администрация.

Счетоводното обслужване включва: 

 • Създаване на счетоводна политика на фирмата
 • Изготвяне на индивидуален разплащателен план.
 • Текущо счетоводно отчитане на първични и вторични счетоводни документи.
 • Регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност.
 • Изготвяне на ежемесечни отчети и справки за нуждите на управленския състав на фирмата.
 • Изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на Годишна данъчна декларация и изчисляване на данъчни задължения.
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет - Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Приложение с пояснения и допълнителни оповестявания към финансовия отчет.
 • Изготвяне на Годишен отчет за дейността и периодични статистически справки по Закона за статистиката.
 • Представителство пред Националния статистически институт.
 • Представителство пред НАП при ревизии по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ.