СЪДЕБНИ И АРБИТРАЖНИ СПОРОВЕ

Чрез нашия екип от адвокати, дружеството ни осигурява квалифицирана съдебна защита на своите български и чуждестранни клиенти пред всички български съдилища, вътрешен и международен арбитраж. Дружеството предоставя правна помощ през целия процес – от досъдебната фаза до процесуалното представителство пред всички съдебни инстанции в страната, вътрешен и международен арбитраж.

За делата с международен елемент, подсъдни на чужди юрисдикции ние работим в тясно сътрудничество с нашите външни партньори.

 

Правните услуги в тази област включват, но не само:

  • Досъдебна фаза

Анализ и проучване на случая и събиране на необходими и относими доказателства. Консултация и становище по материалноправната част от спора с последваща прогноза и анализ на предстоящите процесуални действия. Изследване имуществото на ответника и възможностите за обезпечаване на претенцията.

  • Съдебна фаза

Изготвяне на искови молби и съответните отговори на искови молби, предявени от другата страна. Процесуално представителство по време на всички етапи на съдебното производство. Представителство при открити съдебни заседания. Съдействие и представителство в обезпечителни производства. Обжалване на съдебни решения и определения.

  • Следсъдебна фаза

Подпомагане на клиентите по време на целия процес на изпълнение на съдебно или арбитражно решение, осигуряване на процесуално представителство по отношение на откриване на произвоство по принудително изпълнение, консултации относно най-подходящите обезпечителни мерки, които могат да бъдат предприети и относно законосъобразността на действията на съдебния изпълнител. Участие в процедури на публични продани и продажби по Закона за особените залози.

  • Арбитражни спорове

Осигуряваме представителство в съдебните и арбитражни спорове пред вътрешни и международни арбитражни институции. Нашите адвокати използват всички необходими правни средства, за да осигурят максимално бързо и ефикасно уреждане на споровете. Имаме значителен опит при водене на вътрешни и международни арбитражни спорове със сериозен материален интерес, както и за признаване и изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и арбитражи.