ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

  „ЛТА Консултинг“ ООД предоставя услуги за нормативно съответствие на задължените лица съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ППЗМИП) и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ). При работата си с клиентите, установихме, че изпълнението на изискванията на нормативнатата уредба в сферата на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма затруднява в не малка степен работата им.

        Това ни мотивира да разработим цялостен пакет услуги, процедури и формуляри, за да постигнем максимално висока степен на интеграция на дейността по прилагане на мерките срещу изпиране на пари в процесите, по установяване на делови взаимоотношения и сключване на сделки, към които служителите на клиентите ни са привикнали.

        Консултациите и правните услуги, които предлагаме в областта на предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма са, както следва:

  • Извършване на анализ на текущото състояние и съответствието с изискванията на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ;
  • Изготвяне на План за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите на задълженото лице за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му;
  • Консултиране в процеса на разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, както и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари;
  • Изготвяне на необходимата документация и провеждане на процедурата по обявяване на действителен собственик и/или лице за контакт на задължените лица по ЗМИП;
  • Консултация и съдействие по определяне на вида комплексна проверка, която да бъде приложена спрямо клиентите;
  • Съдействие при прилагане на общи и особени правила, и изключения при прилагането на мерките за комплексна проверка;
  • Консултиране на задължените лица и изготвяне на документи, създаващи вътрешен ред и организация за идентифициране на клиентите и изпълнение на мерките по ЗМИП и ЗМФТ;
  • Изготвяне на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма;
  • Изготвяне на оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, съобразена с резултатите от националната такава, наднационалната оценка на риска и препоръките на Европейската комисия;
  • Мониторинг на дейността по превенция на прането на пари и финансиране на тероризма.